DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
BRODNICKIEGO DOMU KULTURY, UL.PRZYKOP 43,
87-300 BRODNICA

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA:
Brodnicki Dom Kultury obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bdk.brodnica.net

Data publikacji strony internetowej: 2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11 lutego 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niegodności lub wyłączeń.
1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
– pochodzą z różnych źródeł;
– są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono: 11 lutego 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE I DANE KONTAKTOWE:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Watkowską (e-mail: brodnickidomkultury@gmail.com, tel. 564982142). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Dla użytkowników Brodnickiego Domu Kultury dostępne są dwa wejścia – przy głównym wejściu podjazd dla wózków z małymi dziećmi oraz dla wózków inwalidzkich. Na pierwsze piętro, na którym znajduje się sala widowiskowa na 300 miejsc siedzących oraz sala wystawiennicza, można wjechać windą.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest windy na drugie piętro, do pracowni plastycznych.

TEKST DEKLARACJI W PDF ZNAJDUJE SIĘ
  -> T U T A J <-